תביעה נגד משרד הביטחון

לקשת הרחבה של אלו הפועלים במסגרת משרד הביטחון בין אם מדובר בחיילים בשירות סדיר, קבע ומילואים, שוטרים, סוהרים, אנשי שב"כ ומוסד ועוד שמורה הזכות הבסיסית בתביעת הכרה של משרד הביטחון בגין פגישה נפשית ו\או פיזית במסגרת שירותם.
את התביעה להכרה ניתן להגיש במסגרת חוק הנכים – תגמולים ושיקום אשר נחקק עוד בשנת 1959. להיקף ההכרה בפגימות חשיבות מרובה ובאה לידי ביטוי בקביעת אחוזי נכות אשר קובעים את גובה השילומים והקצבאות השונות אותן יקבלו התובעים.
את התביעה להכרה בפגימות נפשית ו\או פיזית מגישים אל קצין התגמולים בטופס ייעודי הכולל בתוכו כמובן פרטים אישיים של התובע ופירוט הנסיבות שהביאו אותו לתביעת הכרה בפגימות. לתביעה יש לצרף גם כל מסמך רלוונטי אחר התומך בנסיבות הפגיעות ובתוכה מסמכים רפואיים המחזקים טענת התובע. עם הגשת התביעה זכאי התובע לקבל מקצין התגמולים אישור על טיפול רפואי. האישור מקנה לתובע טיפול רפואי על חשבון משרד הביטחון זאת כל עוד לא התקבלה החלטה סופית וחלוטה בעניין תביעתו.

הליך התביעה

לאחר שהתביעה מגיעה אל קצין התגמולים אוסף הוא חומר רפואי ממקורות שונים הנוגעים לתובע. בין היתר פועל קצין התגמולים לבירור נסיבות המקרה בהתאם למה שנמסר בתביעה ובכך רשאי הוא לפנות אל אלו ששירותו יחד עם התובע. לאחר ברור זה יכול קצין התגמולים לקבוע האם לשלוח התובע לוועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות שלו (מדובר על מקרים בהם מדובר על חבלה פיזית). החלטה זו של קצין במילואים קובעת בעצם שמצא הוא קשר סיבתי לחבלה ממנה סובל התובע הנוגעת לזמן שירותו. לאחר שנקבעו אחוזי הנכות בוועדה הרפואית יוציא קצין התגמולים החלטה לה יצרף את תוצאות הוועדה.
התרחשות נוספת כוללת החלטת קצין התגמולים לשלוח את התובע לרופא מומחה מטעמו, זאת על מנת לאמוד ולקבוע אודות הקשר הסיבתי בין הפגימות לתנאי השירות של התובע. במקרים בהם קובע הרופא המומחה שאין קשר סיבתי יוציא קצין התגמולים החלטה הדוחה את התביעה. במידה וקבע הרופא על קשר סיבתי בין השניים וקצין התגמולים מקבל דעתו של הרופא יועמד התובע בפני הוועדה הרפואית ולאחר מכן יוציא הקצין החלטה בעניינו.

טרם התחלת ההליך מול משהב"ט, יש חשיבות יתרה להתייעץ עם איש מקצוע בתחום, רצוי עו"ד שמתמחה בענייני משרד הביטחון שעוסק דרך קבע בתביעות מסוג זה ואשר בא במגע עם חיילים ושוטרים כנגד הגוף הזה. יעוץ מקדים זה יכול לעשות את ההבדל בין הצלחה לכישלון – כשלדבר משמעויות כלכליות לא מבוטלות.

Comments are closed.